MATERIELL

DET FORBEREDTE MILJØET OG MONTESSORIMATERIELLET
De generelle målene med det forberedte miljøet er følgende:
• Å skape harmoniske og fredelige omgivelser som støtter vekst og utvikling
• Å tilby meningsfylte og målrettede aktiviteter som bygger opp barnets ferdigheter og selvtillit
• Å tilby aktiviteter som stimulerer en interesse i verden rundt barnet
• Å tilby aktiviteter som trekker barnet inn i positive sosiale relasjoner

Det er en dynamikk som stadig styrer oss når vi forbereder miljøet:
Tillitens dynamikk.

Tillit dyrkes gjennom mestring og felles ansvar. Barnet må utvikle tillit til seg selv, til de fysiske omgivelsene, til andre individer, til de voksne og til gruppen som helhet. Samtidig må de utvikle en ansvarsfølelse overfor hele miljøet som består både av ting og mennesker. Aktivitetene som utvikler tillit må tilpasses utviklingstrinnene nevnt ovenfor. Møbler og hyller er tilpasset barnets størrelse slik at barnets selvstendighet kan oppfordres maksimalt. Målet er å sette barna i kontakt med redskaper som kan hjelpe dem til å forstå og utforske verden. Det er et romslig miljø hvor individet kan finne eller skape varierte oppgaver som kan tilfredsstille både ytre krav og indre interesser.

Det forberedte miljøet innebærer også orden i systemer, rutiner og timeplaner. Barn og voksne lærer disse systemer og regler og viser hensyn og omsorg overfor hverandre.
Det fysiske miljøet i et montessoriklasserom preges av materiellet som Maria Montessori utviklet gjennom mange års arbeid med barn. Etter hennes død har flere materiell blitt utviklet, men alt materiellet må tjene de grunnleggende behov hos barn i hvert trinn. Materiellet karakteriseres som ”konkretiserte abstraksjoner”, det vil si at de viser barnet vesentlige aspekter av verdenen rundt oss. Arbeidet med materiellet kan karakteriseres som ’guidet gjenskaping’, der barnet oppdager organiseringsprinsipper og sammenheng mellom ting.Materiellet leder barnet mot abstrakt tenkning.

Felles for barnehagen og grunnskolen er:
1. Orden: Alt materiell skal være rent og helt. Alle tingene skal ha en bestemt plass på hyllene.
2. Estetikk: Materiellet skal tiltrekke barnet. Mest mulig naturmaterial brukes.
3. Tematisk og logisk organisering av materiellet på hyllene.
4. Materiellet skal tjene både direkte og indirekte formål.
5. Materiellet skal være begrenset (1 av hver ting i barnehagen). Barn må ta bevisste valg og lære å samarbeide om ting.
6. Barn læres opp til å ta vare på materiellet.

Det er tydelig at slike prinsipper tjener både de faglige, personlige og sosiale målsetninger. Barna er veldig trygge i det fysiske miljøet, tar godt vare på det, respekterer hverandres arbeid med materiellet og etter hvert tar mer del i å sette opp miljøet.

Mye av materiellet vi bruker i barnehagen er håndlagde og skal være tilpasset den kulturen vi jobber i og kravene som den lovverket stiller. Alt håndlagd materiell skal også lages ifølge retningslinjene i pedagogenes treningsmanualer. Materiell skal gi nøkler til forståelse, klargjøre begreper og sammenhenger, analysere vanskeligheter og stimulere til merarbeid. Vi unngår stort sett å blande ulike pedagogiske retninger og ulikt materiell.

Logo_DMS_m_hhh logo_drmb
drms.nowww.drammenmontessoriskole.no www.drammenmontessoribarnehage.no